Terug naar Nieuws

Kinderdagverblijf - BSO - Gastouderbureau

Gepubliceerd op:
Kinderdagverblijf - BSO - Gastouderbureau

 Gaat u uw eigen kinderopvang, BSO of gastouderbureau beginnen? Dan dient u ondermeer met het volgende rekening te houden.

Kies een geschikte locatie voor uw kinderopvang

Heeft u een goede locatie gevonden? Bekijk dan eerst het bestemmingsplan van uw gemeente. En controleer welke vergunningen u nodig heeft. Is een locatie volgens het bestemmingsplan niet geschikt voor kinderopvang? Met een omgevingsvergunning kunt u toestemming vragen om van het bestemmingsplan af te wijken.

Zorg dat uw kinderopvang voldoet aan de inrichtingseisen

Uw kinderopvang moet voldoende ruimtes hebben. Deze moeten geschikt zijn om veilig in te spelen en te rusten. Ook moeten de ruimtes passen bij de leeftijd en het aantal kinderen dat u opvangt. Check de inrichtingseisen.

Houd rekening met brandveiligheidseisen

Als u kinderopvang biedt aan meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar, dan heeft u van uw gemeente een vergunning voor brandveiligheid nodig. In andere gevallen doet u een gebruiksmelding.

Stel een voedselveiligheidsplan of een hygiënecode op

Als u zelf eten en drinken bereidt moet u een HACCP-voedselveiligheidsplan opstellen. U kunt ook een goedgekeurde hygiënecode volgen, bijvoorbeeld die van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Als u volgens een van deze methodes werkt voldoet u aan de wetten van de voedselveiligheid.

Neem voldoende gekwalificeerd personeel aan

Medewerkers in de kinderopvang moeten aan bepaalde beroepseisenvoldoen. Check welke diploma’s en opleidingen gekwalificeerd zijn voor pedagogisch medewerkers. De eigenaar moet zorgen voor een verantwoorde kinderopvang, maar hoeft hier zelf geen diploma's voor te hebben. In de cao Kinderopvang zijn afspraken gemaakt over arbeidsvoorwaarden voor de gehele branche Kinderopvang.

Bereken met de rekentool beroepskracht-kindratio (bkr) hoeveel medewerkers u nodig heeft voor het aantal kinderen per leeftijdsgroep. Vrijwilligers tellen hierbij niet mee. Beroepskrachten-in-opleiding of stagiaires tellen geheel of gedeeltelijk mee.

Afwijken van het beroepskracht-kindratio

Volgens de drie-uursregeling mag u per dag 3 uur afwijken van de beroepskracht-kindratio. Voorwaarde is wel dat de kinderopvang minimaal 10 uur aaneengesloten geopend is. De bkr mag nooit onder de 50 procent van het voorgeschreven aantal beroepskrachten komen.

Zorg dat voldoende medewerkers een kinder-EHBO-certificaat hebben

Tijdens de openingsuren moet er altijd een volwassene met een kinder-EHBO-certificaat aanwezig zijn. Zorg dus dat voldoende medewerkers dit certificaat hebben.

Wijs mentoren aan

Wijs aan ieder kind een mentor toe. De mentor is een pedagogisch medewerker die de ontwikkeling van het kind volgt, en het aanspreekpunt is voor de ouders.

Zorg voor een maximaal aantal vaste gezichten

Bij de opvang geldt een maximaal aantal vaste gezichten per kind. Check hoeveel vaste gezichten u maximaal per kind mag inzetten volgens het vaste-gezichten criterium.

Hogere eisen kwaliteit kinderopvang

Sinds 1 januari 2018 zijn er hogere eisen aan de kwaliteit van kinderopvang. Lees wat er veranderd is. In 2019 en 2023 volgen meer maatregelen.Vraag een verklaring omtrent het gedrag (VOG) Rechtspersonen aan

Voor het starten van een kinderopvang moet u een VOG Rechtspersonenaanvragen. Hiermee kunt u bewijzen dat uw onderneming of werknemers op sleutelposities, geen strafbare feiten gepleegd hebben.

Vraag een verklaring omtrent het gedrag (VOG) Particulieren aan

Alle medewerkers van de kinderopvang moeten in het bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) (particulieren).

Schrijf uw kinderopvang in bij de KVK

U moet uw kinderopvang inschrijven in het Handelsregister van KVK. KVK zorgt gelijk voor uw aanmelding bij de Belastingdienst. U krijgt dus ook meteen een btw-nummer. De inschrijving kost eenmalig € 50,-.

Maak een pedagogisch beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan geeft u uw visie op de omgang met kinderen. Het pedagogisch beleidsplan moet actueel zijn. Veranderen de omstandigheden in uw kinderopvang? Of veranderen uw inzichten in onderwerpen uit het pedagogisch beleidsplan? Dan moet u het plan aanpassen.

Pedagogisch beleidsmedewerker verplicht in 2019

Vanaf 1 januari 2019 moeten kinderopvangorganisaties werken met een pedagogisch beleidsmedewerke r. Deze coacht de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden. Ook houdt de pedagogisch beleidsmedewerker zich bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid.

Zorg voor een Veiligheids- en gezondheidsbeleid

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft u hoe uw medewerkers moeten handelen in de kinderopvang. U moet de oudercommissie betrekken bij het schrijven van dit beleid.

Volg de belangrijke wijzigingen in de kinderopvang

Op de website Veranderingen kinderopvang van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid leest u het laatste nieuws over de wijzigingen in de kinderopvang. Zo weet u waar u mogelijk op korte termijn al rekening mee moet houden.

Zorg dat de ouders van de kinderen die u opvangt op de hoogte zijn van deze wijzigingen. Lees meer over de informatieplicht die u heeft richting de ouders.

Vraag registratie aan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)

Laat uw bedrijf registreren in het Landelijk Register Kinderopvang. Deze LRK-registratie vraagt u aan bij uw gemeente. Doe dat ten minste 10 weken voordat u opengaat. Biedt u zowel dagopvang als buitenschoolse opvang op hetzelfde adres, dan moet u twee LRK-registraties aanvragen.

Bij uw aanvraag moet u de volgende documenten meesturen: Inschrijving bij KVK, een pedagogisch beleidsplan en een verklaring omtrent gedrag(VOG) voor iedereen die voor uw kinderopvang werkt. Hiermee toont u aan dat u vanaf de start een verantwoorde kinderopvang kunt bieden.

Alle peuterspeelzalen zijn nu kinderdagverblijven

Per 1 januari 2018 bestaat de term peuterspeelzaal niet meer. Alle peuterspeelzalen zijn nu kinderdagverblijven. Voor voormalige peuterspeelzalen gelden nu dezelfde eisen als voor kinderdagverblijven.

Stel een reglement oudercommissie op

U moet per locatie een oudercommissie instellen. Het reglement voor de oudercommissie moet u klaar hebben binnen 6 maanden na uw verzoek tot registratie in het LRKP. Gebruik hiervoor een modelreglement van De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) en Brancheorganisatie Kinderopvang.

Lees meer over het adviesrecht van een oudercommissie bij kinderopvang. Een oudercommissie is niet verplicht als uw kinderopvang niet meer dan 50 kinderen opvangt. Of als er onvoldoende ouders willen meedoen aan de commissie.

Meld u aan bij de Geschillencommissie

U moet zich aanmelden bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Dit doet u voor al uw vestigingen. Informeer de ouders en de oudercommissie dat u bent aangemeld bij de geschillencommissie.

Zorg voor een meldcode kindermishandeling

Een meldcode beschrijft in 5 stappen hoe u en uw medewerkers moeten omgaan met een vermoeden van kindermishandeling.

Personenregister kinderopvang

Iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen moet zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Deze personen worden continu gescreend. Bekijk wie zich moeten inschrijven.

Doet u de administratie zelf of besteedt u deze geheel of gedeeltelijk uit?

Met Exact administratiesoftware kunt u eenvoudig bonnen en facturen uploaden en verzenden. De gedeclareerde uren worden direct in het verkoopboek verwerkt, inkoopfacturen en bonnen worden gescand en geupload in het inkoopboek, uw bankrekening wordt gekoppeld aan uw administratie en met de Mijnkantoor app heeft u altijd inzicht in uw boekhouding.

Salarisadministratie

Uw salarisadministratie is altijd up-to-date de meeste cao's zijn gekoppeld aan Exact administratiesoftware, boekingen worden direct verwerkt in de boekhouding.

Wilt u uw administratie laten doen? Noem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Bron: Ondernemersplein

Bekijk ook

Verliesverrekening vennootschappen 3 jaar korter

Verliesverrekening vennootschappen 3 jaar korter
 Bedrijven kunnen vanaf 2019 verliezen maximaal 6 jaar vooruit verrekenen met de winst.
 

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik
Ondernemers kunnen gebouwen in eigen gebruik alleen nog afschrijven als ze op de balans staan voor een bedrag hoger dan de WOZ-waarde. 
 

Informatieplicht energiebesparing

Informatieplicht energiebesparing
Verbruikt uw bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan valt uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. U bent verplicht om energie te besparen. Vanaf 2019 krijgt u ook een informa…