Terug naar Nieuws

Inkeerregeling Spaargeld Belastingdienst

Gepubliceerd op:
Inkeerregeling Spaargeld Belastingdienst

U had in het recente verleden in het buitenland spaargeld dat u niet heeft opgegeven aan de Nederlandse fiscus. Niet handig natuurlijk, omdat er door het afbrokkelen van het bankgeheim binnen Europa steeds meer informatie beschikbaar komt voor de Nederlandse Belastingdienst. De inkeerregeling is sinds 1 januari 2018 afgeschaft voor verzwegen inkomen uit sparen en beleggen dat in het buitenland is opgekomen. Kunt u desondanks toch nog op een fiscaal aantrekkelijke manier uw zonden opbiechten? 

 

U doet het op de ‘klassieke’ manier

Indien u wacht totdat de fiscus u op het matje roept, dan kan dit forse fiscale gevolgen hebben. Bij het verzwijgen van buitenlands vermogen kan de Nederlandse fiscus u flink aanpakken. Deze kan tot 12 jaar terug de niet-afgedragen belasting navorderen. En deze aanslagen worden verhoogd met een boete die kan oplopen tot 300%! Tezamen met de verschuldigde belastingrente zult u schrikken van het verschuldigde bedrag.

Voorbeeld

Stel, u heeft in de jaren 2010 tot 2017 een bedrag van € 250.000,- aangehouden op een bankrekening in Luxemburg. Dit tegoed heeft u nimmer opgenomen in uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting. Begin 2018 heeft u besloten dit geld over te boeken naar een Nederlandse rekening. Met het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting over 2018 begint u met het betalen van vermogensrendementsheffing over dit tegoed. De Nederlandse fiscus merkt deze vermogenssprong op en begint met het stellen van vervelende vragen. Uiteindelijk moet u toegeven dat u in het verleden deze fiscale zonde heeft begaan.

Als gevolg hiervan moet u over acht jaar alsnog belasting betalen. Ieder jaar was hierover eigenlijk € 3.000,- aan box 3-heffing verschuldigd, waarmee de fiscale afrekening start met een bedrag van € 24.000,-. Maar daar blijft het niet bij. Omdat de fiscus van mening is dat er opzet in het spel is, wordt er een boete opgelegd van 150%. Dit betekent dat bovenop de verschuldigde belasting er een bedrag van € 36.000,- aan boete zal moeten worden betaald. Was er sprake geweest van fraude of recidive, dan had deze boete zelfs 300% kunnen bedragen. Dat blijft u gelukkig nog bespaard.

Wel moet er ook belastingrente worden betaald. Dit omdat u de verschuldigde belasting niet heeft betaald in het jaar waarin dit de bedoeling was maar nu via deze navordering op een veel later moment. Deze schade loopt al snel op tot zo’n € 5.000,-. In totaal moet u dus aan de fiscus een bedrag van € 65.000,- overmaken!

U doet het op onze manier

Het moge duidelijk zijn dat afwachten en hopen op het beste niet verstandig is. Steeds meer landen binnen Europa worden gedwongen openheid van zaken te geven, dus de kans dat uw gegevens op termijn bij de Nederlandse fiscus belanden is aanzienlijk. Het is dan ook veelal verstandiger om uw fiscale zonden op te biechten en daarmee de fiscale schade te beperken.

Nu per 1 januari 2018 de inkeerregeling is afgeschaft voor buitenlandse beleggingen en spaartegoeden, is het dan nog wel mogelijk om fiscaalvriendelijk uw belastingontduiking af te handelen? Jazeker! In de wet is een overgangsregeling opgenomen. Deze maakt het mogelijk om alsnog in te keren op grond van de oude inkeerregeling voor belastingjaren van voor 2018. Het moet dan gaan om aangiften die voor 1 januari 2018 zijn gedaan of hadden moeten worden gedaan. Hetzelfde geldt voor inlichtingen die voor deze datum zijn verstrekt of hadden moeten worden aangeleverd.

Vervolg voorbeeld

Stel, u besluit voordat de fiscus u op het spoor is schoon schip te maken. Op basis van de overgangsregeling meldt u zich aan voor de inkeerregeling. U besluit uw oude aangiften vrijwillig te verbeteren. Dit heeft tot gevolg dat u alsnog voor een deel van de onderhavige jaren kunt profiteren van de inkeerregeling. Alleen het belastingjaar 2017, waarvoor u in 2018 aangifte doet, valt hier niet onder.

Door gebruik te maken van de inkeerregeling kunt u de fiscale gevolgen nog enigszins beperken. Allereerst is het zo dat de inkeerregeling ervoor zorgt dat u over de twee meest recente belastingjaren geen boete krijgt. Voorwaarde is wel dat u voor deze twee jaren binnen twee jaar heeft ingekeerd na het indienen van de aangifte. Dus wanneer u in het voorjaar van 2018 inkeert, dan kunnen de belastingjaren 2015 en 2016 zonder boete worden gecorrigeerd. Voor de jaren daarvoor geldt dat de boete wordt beperkt tot 40% van de reguliere boete. Uitgaande van een reguliere boete van 150% betekent dit voor u een boete over de jaren 2010 tot en met 2014 van 60%. Alleen voor het belastingjaar 2017 moet u de volle mep betalen omdat hiervoor inkeer via de inkeerregeling niet meer mogelijk is. Dit alles leidt tot een boetebesparing van maar liefst € 22.500,-!

Een schematisch overzicht:

 

Belastingjaar Correctie belasting Boete Belastingrente (stel) Totaal
2010 €   3.000,- € 1.800,- (60%) €    950,- €   5.750,-
2011 €   3.000,- € 1.800,- (60%) €    850,- €   5.650,-
2012 €   3.000,- € 1.800,- (60%) €    750,- €   5.550,-
2013 €   3.000,- € 1.800,- (60%) €    650,- €   5.450,-
2014 €   3.000,- € 1.800,- (60%) €    550,- €   5.350,-
2015 €   3.000,- €                 0,- €    500,- €   3.500,-
2016 €   3.000,- €                 0,- €    450,- €   3.450,-
2017 €   3.000,- € 4.500,- (150%) €    300,- €   7.800,-
Totaal € 24.000,- €         13.500,- € 5.000,- € 42.500,-

 

Belangrijke aandachtspunten

  • Snel inkeren. Om nog te kunnen profiteren van de inkeerregeling moet de fiscus u nog niet op het spoor zijn. Is dit wel al het geval, dan kunt u niet meer vrijwillig verbeteren. Keer daarom zo snel mogelijk in.
  • Formulier. Om in te keren, moet u het formulier ‘Melding Vrijwillige verbetering’ van de website van de Belastingdienst downloaden en ingevuld opsturen.
  • Berekening. Daarna ontvangt u van de Belastingdienst een brief met het verzoek om al uw inkomsten en vermogensgegevens op te sturen en een overzicht te maken van het verloop van uw banksaldo’s. Met deze gegevens maakt de Belastingdienst een berekening van de verschuldigde belasting en rente.
  • Vaststellingsovereenkomst. Deze berekening legt de Belastingdienst aan u voor met een vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst staan de afspraken over de te betalen belasting, rente en uiteraard boete. Na ondertekening volgen uiteindelijk de concrete belastingaanslagen.
Op basis van de overgangsregeling kunt u ook nog in 2018 gebruikmaken van de inkeerregeling. Dit biedt u de mogelijkheid om uw ‘fiscale zonden’ onder gunstige voorwaarden af te kopen. Keer zo snel mogelijk in om te voorkomen dat de fiscus u op het spoor komt. In dat geval kunt u namelijk niet meer inkeren en dus ook niet meer profiteren van de inkeerregeling.
 
Bron: Indicator

Bekijk ook

Verliesverrekening vennootschappen 3 jaar korter

Verliesverrekening vennootschappen 3 jaar korter
 Bedrijven kunnen vanaf 2019 verliezen maximaal 6 jaar vooruit verrekenen met de winst.
 

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik

Beperking afschrijving gebouwen in eigen gebruik
Ondernemers kunnen gebouwen in eigen gebruik alleen nog afschrijven als ze op de balans staan voor een bedrag hoger dan de WOZ-waarde. 
 

Informatieplicht energiebesparing

Informatieplicht energiebesparing
Verbruikt uw bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan valt uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. U bent verplicht om energie te besparen. Vanaf 2019 krijgt u ook een informa…